Stichting Adsoma

Stichting Adsoma is een non-profit organisatie die eigen sociaal maatschappelijke projecten opzet en andere projecten van derden op dit gebied ondersteunt.

--

Non-profit organisatie voor sociaal maatschappelijke projecten

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Stichting Adsoma

Non-profit organisatie voor sociaal maatschappelijke projecten